عفونت لوزه ها با عنوان ورم لوزه شناخته می شود. لوزه ها همانند فیلترهایی عمل می کنند و میکروب هایی را گیر می اندازند که می توانند وارد مجاری هوایی شوند و منجر به بروز عفونت گردند. لوزه ها هم چنین با تولید آنتی بادی هایی، در برابر عفونت ها مقابله می کنند. در برخی موارد،...